Co nabízíme:

 • individuální dynamicky a psychoanalyticky orientovanou psychoterapii
 • skupinovou psychoanalytickou psychoterapii
 • manželskou a rodinou psychoanalytickou terapii
 • psychologickou diagnostiku komplexní i cílenou
 • poradenství v krizových životních situacích
 • psychologické poradenství a vedení různého druhu (např. při řešení konfliktů, výběru zaměstnanců apod.)
 • nácvik relaxačních technik
 • možnost odborných seminářů

Mgr. Daniela Saifrtová

 • Jsem registrovaná klinická psycholožka a psychoterapeutka. Věnuji se především individuální, skupinové a párové psychoanalytické psychoterapii. Jsem řádnou členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a Asociace klinických psychologů....Studium jednooborové psychologie jsem absolvovala na Filosofické fakultě UK v Praze (2003). Praxi jsem získala především v psychiatrické léčebně Horní Beřkovice, kde jsem pracovala na příjmových, gerontologických a psychoterapeutických odděleních (2003 - 2006). Pracovala jsem též v rodinné poradně ve Slaném (2005 - 2007). Od podzimu 2008 provozuji nestátní zdravotnické zařízení – ordinaci klinické psychologie ve Slaném a od roku 2019 v Mníšku pod Brdy. Věnuji se též lektorské činnosti v oblasti psychologie. Absolvovala jsem skupinový výcvik u České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii
saifrtova

MUDr. Radana Syrovátková (Šourková)

 • Pracuje formou psychoanalytické psychoterapie, verbálně, i neverbálně - formou taneční a pohybové terapie, kterou studovala pod ADTA (American Dance Therapy Association). Pracovala v Psychiatrické léčebně Bohnice v Praze, na Centru krizové intervence a v Psychoterapeutickém středisku Břehová Praha 1. ...Nyní má vlastní praxi. Taneční a pohybové terapie užívá k běžné psychoterapii, ale i k léčbě obtíží na rozhraní psycho-somatickém ( nejasné bolestivé symptomy, obtíže z okruhu psychosomatických poruch, panické ataky se somatickými projevy, poruchy příjmu potravy, obtíže s otěhotněním, atp.) V posledních letech se více zabývá přesahem do preventivních programů (práce s dětmi a matkami po porodu (včetně komplikací v rané vazbě matka-dítě), podpůrné skupiny pro specifické zdravotní populace). Je spoluzakladatelkou TANTER - České asociace taneční a pohybové terapie, pořádá vlastní sebezkušenostní semináře, vyučuje taneční terapii v kurzech na FTVS a PVŠPSS a ve výcvicích pro TANTER i v zahraničí. Je členkou ČIS a poskytuje supervizi
syrovatkova

Mgr. Ivona Matějů

 • Jsem registrovaná klinická psycholožka a psychoterapeutka. Zaměřuji se především na individuální hlubinně - dynamickou psychoterapii dospělých pacientů. Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii. ...Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na katedře psychologie FF UK, Praha, se specializací na klinickou psychologii. Absolvovala jsem komplexní psychoterapeutický výcvik SUR (systém vzdělávání v psychoterapii akreditovaný v České republice a uznávaný Evropskou psychoterapeutickou asociací). Získala jsem atestaci v oboru klinická psychologie (v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví) a funkční specializaci v systematické psychoterapii (uděluje Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti JEP). Jsem registrována Ministerstvem zdravotnictví ČR jako samostatný klinický psycholog, jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii. V Praze provozuji privátní psychoterapeutickou praxi, zároveň působím jako klinický psycholog v Centru duševního zdraví Podskalí.
mateju

Mgr. Dominika Ranková

 • Jsem psycholožka zařazená do předatestační přípravy v klinické psychologii. Svůj psychoterapeutický výcvik jsem absolvovala v institutu pro výcvik v gestalt terapii. Tímto směrem pokračuji i nadále v postgraduálním výcviku pro práci s dětmi a adolescenty. Věnuji se individuální dospělé a dětské psychoterapii. Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii. ...Po vystudování střední pedagogické školy jsem absolvovala studium jednooborové psychologie na PF JČU a FF UPOL. Praxi jsem získávala na různých pracovištích (PN Bohnice, PN Horní Beřkovice, DC Kladno, FN Motol aj). V současnosti pracuji jako psycholog v soukromé ordinaci klinické psychologie Slaný a ve FN Motol na pediatrickém oddělení. Věnuji se diagnostické, terapeutické a lektorské činnosti. Svůj systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT Praha) jsem absolvovala v letech 2013-2019. Aktuálně jsem frekventantkou postgraduálního výcviku Gestalt terapie dětí a adolescentů (GTDA). Absolvovala jsem také výcvik v krizové intervenci ve Středisku pro rodinu a mezilidské vztahy v ČB. Především v terapii s dětmi a dospívajícími velmi ráda využívám techniku terapeutického pískoviště Sandplay therapy. U dětí se věnuji také tvorbě stimulačních programů a autogennímu tréninku.
rankova

Mgr. Milada Kroutilová

 • Jsem klinická psycholožka. Psychoterapeutické vzdělání mám v dynamicky orientovaném psychoterapeutickém výcviku. Ve své praxi se zaměřuji na diagnostiku, neuropsychologii a psychoterapii dospělých pacientů. Jsem členkou AKP ČR.Jednooborovou psychologii jsem vystudovala v roce 2004 na Filosofické fakultě UK Praha. Atestaci z klinické psychologie jsem získala r. 2016. Od roku 2008 pracuji jako klinický psycholog v Oblastní nemocnici Kladno.
kroutilova

Mgr. Kateřina Hoffmannová

 • Ve své terapeutické práci využívám integrativního Gestalt přístupu pro dospělé a dospívající. Vystudovala jsem magisterské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a bakalářské studium jednooborové psychologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V r. 2014 jsem získala osvědčení Psycholog ve zdravotnictví....Od ledna 2016 jsem pracovala ve Středisku výchovné péče ve Slaném na pozici psychologa, kde jsem se věnovala dětem, dospívajícím, dospělým, rodinám. Další zkušenosti jsem získala při stážích a dobrovolnictví (ESET, Diakonie ČCE - SKP, AUT - Centrum, FN v Motole, Denní sanatorium Horní Palata aj.). Od r. 2021 jsem absolventkou komplexního psychoterapeutického výcviku v integrativní Gestalt psychoterapii - INSTEP. Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii. Pracuji pod odbornou supervizí. Podstupuji celoživotní vzdělávání. V r. 2022 jsem absolvovala kurz snižování stresu pomocí mindfulness.
hoffmannova

PhDr. Erika PANENKOVÁ, PhD.

 • Jsem psycholožka ve zdravotnictví zařazená do předatestační přípravy v klinické psychologii. Komplexní psychoterapeutický výcvik jsem absolvovala v roce 2015 v Hermes Group Praha se zaměřením na Hypnotickou a nehypnotickou komuniční strategickou psychoterapii Miltona H. Ericksona. V rámci tohoto výcviku nyní pracuji jako junior lektorka....Jednooborovou psychologii jsem vystudovala na FF UK V Praze, kde jsem v roce 2021 získala doktorát z klinické psychologie. V současné době pracuji v FN Motol na dospělých odděleních – Centru následné péče, onkologii a jako psycholožka Konziliárního týmu podpůrné a paliativní péče pro dospělé pacienty. Dále pracuji jako psycholožka v soukromé ordinaci klinické psychologie Slaný a jako poradenský psycholog na Kladně. Před psychoterapeutickým výcvikem jsem absolvovala Kurz komplexní krizové intervence v libereckém „D“ a kurz Systemické supervize a koučování v Hermes Group Praha. Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii, Českomoravské psychologické společnosti, České psychiatrické společnosti JEP a ČLS JEP sekce pro klinickou hypnózu.
panenkova

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Mgr. Iva Křečková

 • Absolvovala jsem studium jednooborové psychologie University Karlovy (2001). Dále jsem se vzdělávala v psychoterapii. Jsem absolventkou pětiletého sebezkušenostního výcviku v Gestaltterapii. ...Ve své praxi se věnuji především dětem, adolescentům a jejich rodinám. Zkušenosti jsem získala ve Středisku výchovné péče ve Slaném. Individuální práce s klientem je založená na navázání terapeutického vztahu. Spočívá v uvědomění si vlastních potřeb. Věnuji se klientům, kteří vnímají potíže ve vztazích s vrstevníky, rodinnými příslušníky, obtížně snášejí nároky všedního dne.Nabízím psychologické poradenství: dětem adolescentům dospělým jednotlivcům rodinám
kreckova

Ceník:

 • Pro pojištěnce zdravotních pojišťoven ČPZP, VZP, OZP, ZP MV ČR, VoZP a RBP jsou služby hrazeny ze zdravotního pojištění. Pro tento případ je vhodné přinést doporučení od lékaře.
 • Párová terapie není hrazena ze zdravotního pojištění žádné z pojišťoven.
 • Pojištěnci ostatních zdravotních pojišťoven musí počítat s přímou úhradou.
 • Individuální psychoterapie, poradenství, krizové intervence (50 min): 1200 Kč
  Párová (manželská) a rodinná terapie (50 min): 1500 Kč
  Skupinová psychoterapie: 300 Kč
  Komplexní psychologické vyšetření: 2500 - 3500 Kč
  Cílené psychologické vyšetření: 1500 - 2000 Kč
  Storno poplatek za neomluvené sezení nebo sezení zrušené později než 72 hod dopředu: 800Kč

  Mgr. Iva Křečková
  Pracuji za přímou platbu 600Kč/50min. Zrušit již domluvenou konzultaci je možno 3 dny předem.

Kontakt

  Mgr. Daniela Saifrtová
  Ordinace klinické psychologie
  Wilsonova 585
  Slaný
  274 01
  email: psychoslamnik@volny.cz
  tel.: +420 735 055 069
  (pouze pokud nemůžete použít email)
  Návštěvu je třeba vždy domluvit předem na přesnou hodinu.
  Dohodnutý termín považuji za závazný. Zrušit nebo změnit termín sezení je třeba 3 pracovní dny předem, jinak je třeba sezení uhradit.

  Mgr. Iva Křečková
  Konzultaci je možno objednat telefonicky
  +420 604 289 087
  (v případě zmeškaného hovoru volám zpět, jakmile je to možné)
  nebo mailem: ikreckova@centrum.cz